Начало           Свържете се с нас     


Настояще
Споделете във ФБ

Намерете ни във ФБ


Стипендия

Стипендия „Димитър Ефендулов"

С Т А Т У Т

За да се отдаде дължимото на паметта на учителя Димитър Ефендулов и да се продължи примерът му, Общинският съвет на Варна със свое решение № 4916-9-т.1(53)/25.04.2007 г. учредява на негово име стипендия за докторантура на самостоятелна подготовка със следните параметри:

1. Присъжда се на филолог българист, който започва докторантура на самостоятелна подготовка.

2. Присъжда се през 3 години, считано от 2007 г.

3. Равна е на сумата от разходите за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка, годишните такси за 3 години и сумата от 36 минимални работни заплати. Разходите за зачисляване се изплащат веднага, годишните такси - своевременно, а минималните заплати - за 3 години. Всеки разход се документира по нормативен ред.

4. Кандидатите трябва:

4.1. Да са действащи учители по Български език и литература от община Варна.

4.2. Да са изпълнили изискванията за докторантура на самостоятелна подготовка.

4.3. Да се отличават с доказани в учителската практика интелектуални, емоционални и социални ресурси.

5. Документи се подават в Дирекция „Образование" на Община Варна през три години до 17 септември, считано от 17 септември 2007 г.

5.1. Кандидатите депозират копие от решение на научния съвет на научната организация за записване в докторантура на самостоятелна подготовка, мотивация за докторантура, СV и кариерно портфолио.

5.2. Директорите на училищата, в които кандидатите работят, депозират преценка на директора за кандидата.

6. Стипендиантът се определя от общинска комисия.

6.1. Комисията се състои от следните членове:

a. Представители на Постоянната Комисия "Образование" към Общински съвет - Варна - двама;

b. Представители на Дирекция „Образование" при Община Варна - двама;

c. Председателят на методическото обединение на учителите по Български език и литература от училището, в което кандидатът преподава. Този член на комисията е различен за кандидатите от различните училища.

6.2. Комисията разглежда следните документи:

a. На научния съвет на научната организация, в която е записан докторантът. Този документ свидетелства за интелектуалните ресурси на кандидата в сферата на избраната от него наука.

b. На директора на училището, в което кандидатът работи. Този документ свидетелства за уменията на кандидата да работи в екип и с ученици. Оценката на директора кореспондира с емоционалните ресурси на кандидата в сферата на избраната от него професия.

c. На кандидатите. Личната им мотивация за докторантура, СV и кариерното портфолио, което ги представя, кореспондират със социалните ресурси на всеки кандидат за развитие съобразно перспективните нужди на Община Варна.

6. 3. Комисията взема решение с обикновено мнозинство.

7. Стипендията се връчва от Кмета на град Варна в присъствието на член от семейството на Димитър Ефендулов на 22 септември, когато е роден Димитър Ефендулов, по време на градското тържество за Деня на независимостта.

8. Стипендиантът счита за свой дълг и за проява на чест и достойнство да развива своите способности и да служи на доброто и на красивото, където и да се намира, с каквото и да се занимава.

Настоящият Статут е приет с решение на Общински съвет - Варна № 4916-9-т.2 (53) / 25.04.2007 г.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com